Home / Truyện Vui Xả Tress / Vận tốc và thời gian

Vận tốc và thời gian

– A: Một người đi xe máy lúc 7 giờ, từ A đến B với vận tốc 129km. Hỏi anh ta đến B lúc mấy giờ?

– B: Anh ta đến B ít nhất 1 tuần sau.
– A: ???
– B: Vì trước tiên anh ta phải vào bệnh viện.

Check Also

Cô đặc thông tin

Cô đặc thông tin Đang biên tập bài viết của một phóng viên, thư ký ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

error: Content is protected !!