Home / Truyện Vui Xả Tress / Dễ và khó.

Dễ và khó.

Dễ và khó.

– Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, câu này sai trầm trọng.

– Em nói đúng. Con gái mình sống tình cảm thế, dù có lấy chồng cũng vẫn luôn hướng về bố mẹ.

– Không. Ý em nói là bát nước đổ đi thì quá dễ nhưng con gái mình lấy được chồng thì khó quá ấy.

Check Also

Cô đặc thông tin

Cô đặc thông tin Đang biên tập bài viết của một phóng viên, thư ký ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

error: Content is protected !!